Alapdokumentumok

 

2/2003 és 1/2011 számú kuratóriumi határozat

A Szekeres László Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) Kuratóriuma Szabadkán, 2003. december 27-én megtartott második ülésén az Alapítvány Alapszabályának 15. szakaszában foglalt felhatalmazása alapján megalkotta, majd a 2011. február 10-én tartott első ülésén módosította az Alapítvány

ÜGYRENDJÉT

- egységes szerkezetbe foglalt szöveg -

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

(1) A Kuratórium Ügyrendje a Kuratórium összetételével, működésével, üléseinek összehívásával és vezetésével, a döntések meghozatalával kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

II. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE

2. szakasz

(1) A Kuratórium:
A Kuratórium elnökéből,
elnök-helyetteséből és
13 tagból áll.

(2) A Kuratórium elnöke:
képviseli a Kuratóriumot,
irányítja és szervezi az Alapítvány munkáját,
aláírja a Kuratórium által meghozott jogi aktusokat,
a Kuratórium tagjai számára feladatellátási kötelezettségeket állapíthat meg.

(3) A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az elnök-helyettes helyettesíti.

(4) A Kuratórium meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes megbízottat nevezhet ki, bizottságot állíthat fel.

III. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. szakasz

(1) A Kuratórium tagja:
részt vesz a Kuratórium döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,
javasolhatja a Kuratórium elnökének a Kuratórium feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a Kuratórium legközelebbi ülése elé kell terjeszteni,
megbízás alapján képviselheti a Kuratóriumot,
a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalától a munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelhet.

(2) A Kuratórium tagja köteles:
tevékenyen részt venni a Kuratórium munkájában,
írásban vagy szóban a Kuratórium elnökének bejelenteni, ha a Kuratórium ülésén nem tud részt venni, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályozva van,
a Kuratórium megbízásából történő eljárásról a következő ülésen beszámolni.

IV. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE

A KURATÓRIUM ÜLÉSEI

4. szakasz

(1) A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább 4 ülést tart.

(2) A Kuratórium rendes és rendkívüli ülést tart.

A KURATÓRIUM ÖSSZEHÍVÁSÁNAK RENDJE

5. szakasz

(1) A Kuratórium üléseinek összehívásáról a Kuratórium elnöke - távollétében elnök-helyettese - gondoskodik. A Kuratóriumot a tagjai felének indítványára össze kell hívni.

(2) A Kuratórium elnöke a meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 5 nappal megküldi a Kuratórium tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

(3) A Kuratórium rendkívüli ülésére a Kuratórium elnöke a meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 2 nappal küldi meg a Kuratórium tagjainak, valamint az egyéb meghívottaknak.

AZ ÜLÉSEK NYILVÁNOSSÁGA, ZÁRT ÜLÉS

6. szakasz

(1) A Kuratórium ülése nyilvános.

(2) A Kuratórium különösen indokolt esetben a kuratóriumi tagok többségének szavazatával zárt ülést rendelhet el.

(3) A döntések közzétételéről a Kuratórium dönt

A KURATÓRIUM ÜLÉSÉNEK VEZETÉSE

7. szakasz

A Kuratórium üléseit az elnök - távollétében az elnök-helyettes - vezeti.

A KURATÓRIUM ÜLÉSE, A TANÁCSKOZÁS RENDJE

8. szakasz

Az ülés napirendjéről - figyelembe véve - a benyújtott javaslatokat a Kuratórium vita nélkül határoz.

NAPIREND ELNAPOLÁSA

9. szakasz

A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslatról a Kuratórium vita nélkül határoz.

ELŐTERJESZTŐ

10. szakasz

A Kuratórium ülése napirendi pontjának előterjesztője:
a Kuratórium elnöke,
bármely tagja,
a Kuratórium által felkért más személy lehet.

ELŐTERJESZTÉS

11. szakasz

(1) A Kuratórium elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója a felelős.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
az előterjesztés megnevezését,
az előterjesztés iktatószámát,
az előterjesztés készítőjét,
az előterjesztés tárgyát,
a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,
a döntési javaslat indokait,
a döntési javaslat tervezetét.

(3) Tájékoztató vagy jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.

TANÁCSKOZÁSI JOG, FELSZÓLALÁS

12. szakasz

(1) A Kuratórium ülésén a felszólalás sorrendjét az elnök határozza meg. A meghívottak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. Azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak a meghívásuk szerinti napirendi pont vitájában vehetnek részt.

(2) A felszólalás lehet:
napirendhez kapcsolódó,
személyes megjegyzés,
ügyrendi,
napirend utáni.

(3) A napirendhez kapcsolódó felszólalások során a szót az ülés elnöke adja meg. A hozzászólók sorrendjét az elnök határozza meg, a felszólalásra jelentkezők sorrendjének a figyelembe vételével.

(4) A Kuratórium tagja vita közben, soron kívül, ha a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, 2 perces személyes megjegyzésre kérhet szót. A felszólalást az elnök engedélyezi, a viszontválasznak, vitának helye nincs.

(5) Ügyrendi felszólalásnak minősül a jelen Ügyrend rendelkezéseinek betartásával kapcsolatos hozzászólás.

(6) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben a vita lezárása előtt bármelyik kuratóriumi tag 2 percre szót kérhet és javaslatot tehet. A Kuratórium a javaslatról vita nélkül határoz.

(7) Napirend utáni felszólalásra az elnöktől a Kuratórium tagjai a felszólalás tárgyának megjelölésével kérhetnek szót. A felszólalás tárgyában vitának nincs helye.

VITA

14. szakasz

(1) Az írásbeli előterjesztést az előadó a vita előtt ismertetheti, illetve szóban kiegészítheti.

(2) A vita során a kuratóriumi tagok jelentkezési sorrendben szólalhatnak fel.

(3) A vita során előadódó további szakmai vitát igénylő kérdések felmerülése esetén az elnök javasolhatja a napirend elnapolását, és az előterjesztést kiegészítésre az előterjesztőnek visszaadhatja.

(4) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön nyit vitát. Indokolt esetben az összefüggő napirendek tárgyalását összevonhatja.

VITA LEZÁRÁSA

15. szakasz

(1) A vitát az elnök zárja le, ha valamennyi szólásra jelentkező kuratóriumi tag megtette hozzászólását. A vita lezárására bármelyik kuratóriumi tag az elnöknek javaslatot tehet.

(2) A vita lezárása után az előterjesztő viszontválaszra jogosult

HATÁROZATKÉPESSÉG, HATÁROZATHOZATAL

16. szakasz

A Kuratórium határozatait rendszerint üléseken, továbbá, az ezen ügyrendben meghatározott esetekben elektronikus posta útján (a továbbiakban: e-mailben) hozza meg.

17. szakasz

(1) A Kuratórium ülése határozatképes, ha elnöke - távollétében elnök-helyettese - és tagjainak többsége jelen van.

(2) A Kuratórium döntéseit ülésen a jelen lévő tagjai többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök - távollétében az elnökhelyettes - szavazata dönt.

18. szakasz

(1) A Kuratórium elnöke, az általa meghatározott esetekben, kezdeményezheti az e-mail útján történő döntéshozatalt.

(2) Az e-mail útján történő döntéshozatalhoz a Kuratórium tagjainak, az ezen szakasz (3) bekezdésében szabályozott eljárásban megadott előzetes jóváhagyása szükséges.

(3) E-mail útján történő határozathozatalra, kuratóriumi ülésen előterjesztett szóbeli kezdeményezés esetén a jelenlevő kuratóriumi tagok legalább háromnegyedének, írásban, vagy e-mailben tett kezdeményezés esetén az összes kuratóriumi tag legalább háromnegyedének támogató szavazata esetén kerül sor.

(4) A szavazatot e-mailben kell elküldeni a szavazat leadására vonatkozó felkérést tartalmazó e-mailben megadott címre.

(5) Az e-mail útján történő döntéshozatal érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött jogi aktusokról (ezen ügyrend 20. szakasza) a meghatározott időpontig legalább tíz kuratóriumi tag szavaz.

(6) Amennyiben az egyes kuratóriumi tag nem szavaz a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősül sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

(7) Az ezen szakasz rendelkezései szerinti eljárásban a jogi aktusok elfogadásához a határidőn belül szavazatukat megküldő bizottsági tagok szavazatainak egyszerű többsége szükséges.

JEGYZŐKÖNYV

19. szakasz

A Kuratórium üléséről a tanácskozás lényegét és a kuratóriumi döntést szó szerint tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A Kuratórium határozatképtelenségét is jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

V. A KURATÓRIUM JOGI AKTUSAI

20. szakasz

A Kuratórium által meghozható jogi aktusok: a határozat, a végzés és a záróhatározat.

VI. A KURATÓRIUM SZAKMAI ÉS ADMINISZTRATÍV FELADATAINAK ELLÁTÁSA

21. szakasz

(1) A Kuratórium működéséhez szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat a Magyar Nemzeti Tanács Hivatala, valamint a Kuratórium által kinevezett főállású kuratóriumi titkár látja el.

(2) A kuratóriumi titkár:

a) segíti a Kuratórium elnökének munkáját a kuratóriumi ülések előkészítésében és összehívásában,

b) segíti a Kuratórium tagjainak munkáját,

c) döntésre előkészíti a Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyeket,

d) ellátja a Kuratórium által a hatáskörébe utalt feladatokat,

e) jelzi a Kuratóriumnak, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,

f) gondoskodik a Kuratórium ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről és aláírja azokat,

g) aláírja a Kuratórium határozatait, végzéseit és záróhatározatait.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. szakasz

(1) Az Ügyrend módosítását a Kuratórium elnöke vagy legalább 8 tagja kezdeményezheti.

(2) Az Ügyrend módosítására az elfogadása vonatkozó szabályok az irányadók.

(3) Jelen Ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.

23. szakasz

(1) Ezt az egységes szerkezetbe foglalt szöveget a Kuratórium elnöke, az 1/2011 számú határozat 5. szakaszának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján készítette el, és az felöleli az Alapítvány Kuratóriuma által 2/2003 és 1/2011 szám alatt hozott határozatokkal alkotott ügyrendet.


Józsa László s.k.

a Kuratórium elnöke

 

 

Alapszabály

 

Az alapszabályzat letöltése.

 

 


 

.